Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

1.2 Diensten: Alle Diensten in de ruimste zin van het woord welke krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geleverd. 

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer ten behoeve van haar dienstverlening een overeenkomst heeft gesloten

1.4 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Koek B.V., statutair gevestigd aan de Liessentstraat 9A, 5405 AH Uden, met KvK-nummer 70471703

1.5 Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzake de (ver)koop c.q. levering van diensten

1.6 Partijen: De Partijen bij de te sluiten, dan wel gesloten Overeenkomst


Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert. Zowel op offertes, de acceptatie daarvan en op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, aanvullende overeenkomsten en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen te worden.

2.3 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer aanvaard.

2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst.

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de ondertekende offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging naar Opdrachtnemer te sturen.

3.2 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging, maar er desondanks mee instemt of die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte, aanbieding of opdracht als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder formele offerte af te wachten.

3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.4 Indien en voor zover Partijen een Overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, geldt dat de Overeenkomst telkens voor opeenvolgende termijnen van één jaar na wederzijdse schriftelijke instemming kan worden verlengd.

3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6 Indien en voor zover Partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, geldt dat de Overeenkomst enkel met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden kan worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Offertes en prijzen.

4.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer zijn aanbieding heeft gebaseerd.

4.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4.3 Alle bedragen genoemd in de offertes, opdrachtbevestigingen en andere aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven.

4.4 Bedragen genoemd in de offertes, opdrachtbevestigingen en andere aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door Opdrachtgever te wijzigen.

4.5 De bedragen en prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

4.6 Aan een door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.7 Met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

4.8 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van Opdrachtnemer is ter zake beslissend.

4.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenmaal per jaar te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tenminste een maand voor ingangsdatum van de gewijzigde prijzen informeren.


Artikel 5 Betalingsvoorwaarden.

5.1 Opdrachtnemer is bevoegd om, alvorens te starten met de werkzaamheden zoals weergegeven in de Overeenkomst, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan Opdrachtgever zal worden verzonden.

5.2 Opdrachtgever zal de factuur betalen in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities, dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekenen van verschuldigde bedragen.

5.3 Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van veertien dagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd. Opdrachtgever betaalt de factuur binnen de geldende betalingstermijn. De betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

5.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist. In dat geval heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid zijn (contractuele) verplichtingen op te schorten. Opdrachtnemer heeft tevens het retentierecht op alle onder zich bevindende gegevens, zoals papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer is verschuldigd heeft voldaan.

5.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na een aanmaning of ingebrekestelling nalaat de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het op dat moment in totaal verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten en andere deskundigen. Bij een Opdrachtgever die niet handelt in hoedanigheid van consument bedragen de buitengerechtelijke kosten tenminste vijftien procent van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag. Bij consumenten zal Opdrachtnemer de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema zoals bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

5.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.7 Bezwaren tegen de hoogte van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte of geïncasseerde bedragen dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

6.1 Indien de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

6.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 6.1. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling (op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid) van Opdrachtnemer voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het totaalbedrag, dat voor de Overeenkomst is bedongen (ex. BTW). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs vastgesteld op het bedrag dat Opdrachtgever gedurende het jaar direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade in totaal aan Opdrachtnemer dient te betalen. In geen geval zal de totale directe schade echter meer bedragen dan EUR 10.000,-.

6.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

6.4 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt nooit meer dan EUR 750.000,-.

6.5 Tenzij nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

6.6 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is. Het hiervoor in dit artikel gestelde geldt ook als de Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een ander overgenomen of verkregen recht.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde programmatuur of andere materialen.

6.8 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de Overeenkomst, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een Opdrachtgever.


Artikel 7 Inschakelen derden.

7.1 Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen ter uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd, vooraf overleggen met Opdrachtgever.

7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar of een derde ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


Artikel 8 Geheimhouding.

8.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen die zij van de andere Partij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers, alsmede aan de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna. 

8.2 Indien Opdrachtgever de geheimhoudingsverplichting zoals bedoelt in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden schendt, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per gebeurtenis, vermeerderd met een bedrag van EUR 250,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op een volledige schadevergoeding.


Artikel 9 Meerwerk.

9.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke van overeengekomen tarieven, gelden de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.


Artikel 10 Overmacht.

10.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan 1) overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer, 2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, 3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, 4) overheidsmaatregelen, 5) elektriciteitsstoring, 6) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 7) oorlog, 8) staking, 9) brand, 10) overstroming en 11) algemene vervoersproblemen.

10.2 Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.


Artikel 11 Privacy.

11.1 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerken. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens steeds verwerken conform de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse uitvoeringswet daarvan.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst.

11.3 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opdrachtnemer worden verwerkt ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde of de betrokkene. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van een derde of betrokkene, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van persoonsgegevens en/of de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 12 Beveiliging.

12.1 Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst is gehouden tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de te beveiligen gegevens en de kosten die aan de beveiliging zijn verbonden, redelijk is.

12.2 Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde deugdelijke antivirus-programmatuur in werking hebben.


Artikel 13 Medewerkingsverplichting.

13.1 Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden van Opdrachtnemer afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gewenste medewerking verlenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het tijdig verschaffen van toegang, gegevens en/of inlichtingen benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

13.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, inlichtingen en specificaties.

13.3 Opdrachtnemer spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste leveringstermijnen en/of opleverdata zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Opdrachtnemer genoemde of tussen Partijen overeengekomen data gelden steeds als streefdata. Deze binden Opdrachtnemer niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.4 Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen Partijen overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.


Artikel 14 Intellectuele eigendom.

14.1 Opdrachtnemer is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Partijen in de Overeenkomst of andere (overdrachts)akte nadrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

14.2 Opdrachtnemer mag technische (voorzorgs)maatregelen nemen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 14.1.

14.3 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever enkel een gebruiksrecht op de geleverde programmatuur, websites, databestanden, applicaties of ander materiaal zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan. Partijen beogen door het sluiten van de Overeenkomst nadrukkelijk geen overdracht van enig recht van intellectueel eigendom. Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten die partijen zijn overeengekomen, dan wel die bij Overeenkomst of de wet uitdrukkelijk aan Opdrachtgever worden toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer.

14.4 Indien Partijen geen afspraken over de gebruiksrechten hebben gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht van Opdrachtgever beperkt tot dat gebruik waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

14.5 Opdrachtgever zal geen inbreuk maken op het vertrouwelijke karakter, dan wel de auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom van Opdrachtnemer. Hieronder valt onder andere het (doen) verwijderen, (laten) wijzigen en bewerken van de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen die Opdrachtnemer beschikbaar heeft gesteld.

14.6 Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd ter beschikking gestelde zaken te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

14.7 Het uitgangspunt van artikel 14.6 van deze Algemene Voorwaarden lijdt slechts gedeeltelijk uitzondering ingeval Opdrachtnemer website(s) of webapplicatie(s) voor Opdrachtgever heeft ontwikkeld en geproduceerd. In dat geval is het Opdrachtgever toegestaan om deze website(s) en webapplicatie(s) rechtstreeks beschikbaar te stellen aan eindgebruikers van Opdrachtgever, doch uitsluitend ten behoeve van het doel van de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Verdere exploitatie en/of openbaring is uitgesloten. Voor het overige geldt het uitgangspunt van artikel 14.6 van deze Algemene Voorwaarden.

14.8 Opdrachtnemer heeft het recht om de intellectuele eigendomsrechten, opgedane knowhow en andere kennis c.q. informatie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld ten behoeve van andere klanten van Opdrachtnemer. Daarbij zal Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ook vertrouwelijk blijft. Opdrachtnemer zal zich er voor inspannen dat openbaarmaking van vertrouwelijke informatie zoveel mogelijk wordt voorkomen.

14.9 Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer maakt, heeft Opdrachtnemer het recht op een direct opeisbare vergoeding van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.


Artikel 15 Ontbinding.

15.1 Partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. In de genoemde gevallen zijn partijen tevens gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

15.2 Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

15.3 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.


Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen.

16.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is uitgesloten.

16.2 De rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen tussen Partijen.

16.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

November 2019

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then